No comment

16.12.2012 - historický precedens. Stražay DOVOLIL DVE PREDOHRÁVKY v extralige mužov absolútne v nesúlade s JEHO predpismi.

z Vykonávacích pokynov súťaže

1. časť -  8 družstiev (+2 hrajú súčasne v MEL): 

Družstvá odohrajú stretnutia každé s každým dvakrát (1x doma, 1x u súpera). Hracie dni sobota a nedeľa (14 kôl) :

Termíny:
september 2012 : 29.,
október 2012 : 06.   13.,  20.,  27,
november 2012 : 03.,  10.,  17.,  24.,
december 2012   :         01.,  08.,  15.,  22., 29.,

    Všetky stretnutia posledného kola prvej a druhej časti EM sa odohrajú v jednotnom hracom čase a to o 18.00 hod v riadnom hracom termíne, tu uvedenom, na čo nebudú poskytnuté výnimky.

7.1.: Predohrávať stretnutie je možné:

a)          z dôvodov štartu družstva v pohárových súťažiach CEV a MEL. Pri účasti družstva v pohárových súťažiach CEV a MEL rozhodne o zmene SK SVF aj bez súhlasu súpera, pokiaľ družstvá nedospejú k dohode o termíne predohrania. Kolidujúce stretnutia sa odohrajú v týždni pred stretnutím (časový interval môže byť aj dlhší), ktoré koliduje s pohárovou súťažou CEV a MEL. Za tieto zmeny zaplatí žiadateľ poplatok 0.- Eur.

Družstvo, ktoré žiada o zmenu termínu stretnutia z dôvodu účasti v pohárovej súťaži CEV a MEL zašle súperovi najmenej 14 dní pred vyžrebovaným stretnutím návrh jedného, alebo viac termínov. Domáce stretnutie môže odohrať v ktoromkoľvek dni v týždni.  Kópiu návrhu zašle SK SVF.  Pokiaľ súper nedá k návrhu vyjadrenie na SK SVF do 3 prac. dní od doručenia návrhu, SK SVF rozhodne bez jeho vyjadrenia a toto rozhodnutie je záväzné.

     b)   v EM, EZ je možné v prípade víkendových stretnutí predohrať stretnutie po procese ako je vyššie uvedené.  

     c)  v prípade víkendového dvojstretnutia v EM / EZ je možno jedno zo stretnutí predohrať v týždni

7.2.: Dohrávanie stretnutia je možné :

a)   z dôvodu účasti členov družstva na reprezentačných podujatiach. Súhlas musí udeliť SK SVF. Stretnutie musí byť odohrané maximálne do 6 dní od pôvodného termínu. Dohrávanie z tohto dôvodu  je bez poplatku.

b)   vo výnimočných prípadoch zo zdravotných dôvodov (mimo prípadov zákazu športových akcií vyhláseného hygienikom). Za dohrávanie z týchto výnimočných dôvodov platí žiadateľ poplatok 166.-€ a o termíne dohrania stretnutia rozhodne SK SVF na základe vopred doložených zdravotných dokumentov, ktoré má SK SVF si právo overiť. Za relevantný dokument bude SK SVF považovať výhradne doklad o práceneschopnosti, alebo výmenný poukaz lekára, na ktorom bude uvedená diagnóza a predpokladaná doba neschopnosti výkonu športovej činnosti.

Hráč/ka, ktorý/á predloží takýto doklad, nesmie po dobu neschopnosti výkonu športovej činnosti nastúpiť ani v žiadnej inej zo súťaží. V opačnom prípade sa bude jeho štart považovať za neoprávnený.

c)    sobotné stretnutia v EM / EZ v nedeľu počas toho istého víkendu. Pri zmene termínu sa postupuje v súlade s ustanovením 7.4.

Husár Ivan

píšte, alebo diskutujte, keď nediskutujete, je vám to ukradnuté. Ak je vám to ukradnuté, tak ste mlčiace stádo. Ak ste mlčiace stádo, tak sa Vám smejú. Nedajte sa vysmiať.