Matchpoint Postrehy - píšete nám List rodiča p. Halandovi

List rodiča p. Halandovi

18.8.2014 - Keď som si na Štedrý večer 2013 namyslel Listy Luborovi, hneď v nultom písme sme ponúkli každému priestor na www.volejbal.sk na svoj list. Je koniec leta a prvá lastovička je tu, hoci ostatné sedia už na drôtoch. Snáď sa ešte nájdu smelé jedince, ktoré uveria správam o globálnom  otepľovaní a neodletia. (hu)
Dostali sme na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. list nespokojného rodiča zo Senice. Uverejňujeme ho v plnom znení. List už mailovou poštou dostal aj Lubor - včera.

Vážený pán prezident SVF,

                vzhľadom na vzniknutú situáciu, ktorá v posledných dňoch, týždňoch resp. mesiacoch rezonuje na pôde SVF a celej volejbalovej verejnosti, týkajúca sa pozastavenia činnosti občianskeho združenia Senickej volejbalovej mládeže (ďalej ako „SVM“), som sa ako rodič členky „Senickej volejbalovej mládeže – Senica“, rozhodol Vás osloviť, poukázať na nekalé a nemorálne praktiky v SVF - ktorej ste prezidentom a ktorá je v nemalej miere dotovaná štátnym rozpočtom. A tiež Vás oboznámiť s následnými krokmi, ktoré budú z mojej strany, zo strany oslovených rodičov a tiež možno zo strany vedenia SVM v nasledujúcom období vedené voči SVF, voči Vám ako štatutárnemu zástupcovi a voči niektorým členom odborných a riadiacich komisií.

Pokiaľ sa vedenie SVM snažilo vzniknutú situáciu riešiť mierne, interne v rámci SVF a bez nejakých prejavov emócii, tak tá doba už skončila.

                Použijem všetky možné dostupné prostriedky, aby som poukázal na činnosť SVF, ktoré budú isto zaujímať širokú volejbalovú verejnosť, médiá, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní, Slovenský olympijský výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, CEV, FIVB, splnomocnenca vlády pre šport, Medzinárodný športový súd a mnoho, mnoho ďalších ľudí a inštitúcií, od ktorých je fungovanie Vašej „nefunkčnej SVF“ závislé.

Viem, že je leto a čas dovoleniek, ale nájdite si popri čítaní listov od p. Husára čas aj na tento list. A čítajte až do konca. Nie je to prosba, na tú by som sa pred Vami nikdy neznížil. Ale berte to ako odporúčanie, aby ste mohli do začiatku súťažného ročníka 2014/2015 vo volejbale mnoho vecí ešte z pozície svojej „diktátorskej moci“ zmeniť.

Po svojom zvolení v roku 2011 do 16 – člennej správnej rady CEV ste na oficiálnu stránku SVF povedali, citujem: „Voľbu do správnej rady CEV vnímam ako uznanie práce Slovenskej volejbalovej federácie a celého volejbalového hnutia na Slovensku za doterajšiu činnosť a aktivitu. Dostal som dôveru viesť Slovenskú volejbalovú federáciu a myslím si, že som nesklamal. Členstvo v správnej rade CEV znamená úspech slovenského volejbalu a budem sa mu zo svojej pozície snažiť pomôcť. Vážim si podporu najmä volejbalovo silných krajín ako Ruska, Srbska, Talianska, Bulharska a ďalších, ktorí vo voľbách moju kandidatúru podporovali."

Nedá mi sa nespýtať, takto si predstavujete pomoc Slovenskému volejbalu a volejbalovej mládeži? Keby o tom, ako pomáhate, zástupcovia Ruska, Srbska, Talianska, Bulharska a ďalších vedeli, tak dám ruku do ohňa, že od nich nedostanete ani jeden hlas. A preto Vám odporúčam, v prípade Vášho možného kandidovania v budúcich voľbách, po tom ako sa konanie a rozhodnutie SVF ohľadne SVM dostane na pôdu CEV, buďte skromný a veľa hlasov neočakávajte.

Na základe informácií, mám totiž podozrenie, že SVF resp. niektorí členovia odborných komisií sa vôbec neriadia „Kódexom správania člena FIVB“. Ak neviete čo mám na mysli, tak si dovolím, Vám  v pár riadkoch z neho citovať body, ktoré sú podľa mňa v rozpore so správaním SVF a na ktoré tiež budem poukazovať v listoch adresovaným FIVB :

PRAVIDLO 1: ETIKA

1.1 Základné princípy

1.1.1 Členovia FIVB sú podriadení Stanovám FIVB, Predpisom a všetkým rozhodnutiam prijatým relevantnými inštitúciami FIVB a musia prísne sledovať ich znenie a ustanovenia.

1.1.2 Porušenia budú postihované podľa ustanovení tohto Kódexu správania, ktoré sa vzťahujú ku každej disciplíne bez rozdielu (volejbal, beachvolejbal, parkový volejbal) pod autoritou FIVB, pokiaľ nebolo stanovené inak.

1.1.3 Neznalosť tohto Kódexu správania alebo ostatných predpisov schválených FIVB sa

nepovažuje za ospravedlnenie.

1.1.4 Národné ligy, kluby, družstvá a ich vedúci, manažéri, tréneri, hráči, rozhodcovia a všetci ostatní účastníci sa musia presne riadiť pravidlami, reguláciami a rozhodnutiami kontrolných výborov alebo zastupiteľstva FIVB v súťažiach, na akých sa zúčastňujú.

1.1.5 Členovia FIVB porušujúci Stanovy FIVB, Kódex správania, predpisy a rozhodnutia FIVB sú vystavení disciplinárnym sankciám, ktoré sú uložené relevantným orgánom FIVB. V prípade vážnych a opakovaných priestupkov budú vystavení ešte tvrdším sankciám.

1.2 Postoje a správanie

1.2.1 Členovia FIVB sa musia správať v súlade s princípmi dôstojnosti, integrity, lojality a zodpovednosti vo všetkých vzťahoch súťažnej, ekonomickej, sociálnej a morálnej povahy.

1.2.2 Pre zabezpečenie rešpektu k vyššie menovaným princípom sa očakáva, že členovia FIVB založia svoje postoje a správanie na nasledovných kritériách:

1.2.2.1 Dôstojnosť: znamená primeraný rešpekt práv jednotlivca a práva na súkromie. Za týmto účelom:

Musí byť zachovaná dôstojnosť jednotlivca.

  • Nie je možná diskriminácia na základe rasy, pohlavia, pôvodu, náboženstva, filozofického alebo politického názoru, manželského stavu alebo z iných dôvodov.
  • Netolerujú sa praktiky znamenajúce nejakú formu fyzického, morálneho alebo mentálneho poškodenia.
  • Každá forma obťažovania, či už fyzického, mentálneho, morálneho, profesného alebo sexuálneho, je zakázaná.

PRAVIDLO 2: KONFLIKTY ZÁUJMOV

2.1 Definície

Pre účely tohto Kódexu:

2.1.1 „Osoba“ znamená:

Člen FIVB zapojený nejakým spôsobom do rozhodovacieho procesu.

2.1.2 „Záujem“ znamená:

a) Priame alebo nepriame získanie práva alebo oprávnenia na pozíciu, vlastníctvo, výhody, zisk alebo prospech dosiahnuté angažovaním sa alebo účasťou v danej funkcii.

b) Priamy alebo nepriamy zisk, prospech alebo výhoda dosiahnutá cez osobnú účasť, zahrnutie alebo spoluprácu s inou osobou.

c) Priame alebo nepriame získanie prospechu alebo zisku pre osobu alebo inú stranu mimo okruhu FIVB dosiahnuté od organizácie, ktorá poskytuje služby alebo dodáva materiály pre osobu.

2.1.3 „Konflikt“ znamená:

a) Stav opozície medzi dvomi nekompatibilnými a súčasne zastávanými funkciami, účasťami, právami alebo oprávneniami na osobný prospech, zisk alebo výhodu.

b) Osobná alebo materiálna účasť v dvoch organizáciách, kde je pravdepodobný prospech z tejto účasti (nadobudnutie subvencií, schvaľovacia klauzula alebo voľby, atď.) ako sú zisk, výhody alebo pozícia.

2.1.4 „Konflikt záujmov“ znamená:

Situáciu, kde osoba:

a) môže čerpať osobný zisk alebo výhodu priamo alebo nepriamo od tretej strany podľa jeho/jej vlastných rozhodnutí prijatých pri výkone jeho/jej oficiálnej funkcie.

b) nemôže si správne plniť svoje oficiálne funkcie kvôli jeho/jej osobnému záujmu, účasti alebo spolupráci s nejakou inou stranou alebo vecou, z čoho môže iná organizácia alebo tá istá osoba vyvodiť osobný prospech, zisk alebo výhodu (subvencia, schvaľovacia klauzula alebo voľby do pozície).

c) Nemôže slobodne vyjadriť svoj názor alebo rozhodnúť sa samostatne kvôli svojmu osobnému/profesijnému záujmu, účasti alebo spolupráci s inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá sa dá racionálne považovať za ovplyvňujúcu jeho/jej slobodnú vôľu, úsudok alebo rozhodnutie.

2.2 Zákaz

Konflikty záujmov sú zakázané. Jednotlivec vykonávajúci funkciu pre niektorého z členov, dodávateľov alebo partnerov FIVB musí oznámiť každý možný konflikt vyvstávajúci z jeho/jej funkcie alebo osobného zaangažovania u iného člena, dodávateľa alebo partnera FIVB.

To sú len hlavné body, ktoré ma zaujali a som presvedčený, na základe mojich poznatkov a informácií, že sú porušované a veľmi blízke pri vykonávaní činnosti SVF, konkrétne jedného člena vo vysokej riadiacej funkcii na SVF. O týchto praktikách a porušení ustanovení tohto kódexu bude predmetná inštitúcia v budúcnosti oboznámená.
M
yslím si, že na úvod stačilo a prejdem k jednotlivým bodom, ktoré budú nasledovať v blízkej budúcnosti. Sám sa čudujem, že v tom návale hnevu som v sebe ešte našiel toľko slušnosti a o všetkom Vás chcem informovať ako prvého a ešte pred uskutočnením jednotlivých bodov. Body som zvolil, kvôli tomu, aby ste nasledovnému porozumeli. Volejbal sa predsa hrá na body a Vy sa tvárite, že volejbalu rozumiete. Teda ako hráč si myslím, že ste rozumeli. Ako funkcionár, to vyzerá, že asi ani nie.

Takýmto rozhodovaním sa Vám isto nepodarí naplniť víziu rozvoja volejbalu na Slovensku, ktorý tak veľmi popisujete v dokumente : „Koncepcia rozvoja SVF volejbalu a plážového volejbalu 2013 – 2020“.

Zo začiatku sa Vám to môže zdať ako opis všetkých krokov celého predmetného problému, ale ak budete pozorne čítať až do konca, tak verím, že tam nájdete odpoveď na otázky, ktoré ste si isto položili, keď ste si otvorili a začali čítať tento list... a to napr. : „...čo chce ten, kto to písal spraviť ? ...spraví o čom píše? ...bude to hanba pre SVF? ...môže mi to ublížiť v prípade kandidovania do orgánov CEV, FIVB resp. v roku 2016 za predsedu SOV?“ ...budem  sa musieť rozlúčiť s výhodami, ktoré mi plynú z funkcie prezidenta SVF a viceprezidenta SOV? Skúste sa postaviť pred zrkadlo a odpovedať si. Ale neklamte sám seba. ..... Správna odpoveď by mala znieť  „ÁNO“.

Ak ste pripravený, vreckovka na potenie a pohár vody na vyschnuté hrdlo nachystané, môžem začať.

1)      Smernica pre štart družstiev v súťažiach SVF

Tento, podľa môjho názoru  účelový pamflet (možno vytvorený na základe skúseností s Volley teamom Unicef), ktorým sa údajne niekto niekoho snaží zastrašiť a na základe ktorého celý problém vznikol je v tomto znení podľa môjho názoru protiústavný, nakoľko napĺňa znaky retroaktivity. Retroaktivita totiž znamená spätné pôsobenie neskoršej právnej normy do minulosti. V podmienkach právneho a demokratického štátu majú právne normy pôsobiť zásadne do budúcnosti. Princíp právnej istoty je nepochybne neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu zaručeného v čl. 1 ods. 1 Ústavy SR.  Súčasťou princípu právnej istoty a ochrany dôvery občanov (subjektov práva) v právny poriadok je aj zákaz retroaktivity, t.j. zákaz spätného pôsobenia právnych predpisov. Pokiaľ niekto konal, postupoval na základe dôvery v platný a účinný právny predpis (jeho noriem), nemôže byť vo svojej dôvere k nemu sklamaný spätným pôsobením právneho predpisu alebo niektorého jeho ustanovenia. Neskorší právny predpis nemôže ukladať povinnosti, resp. meniť právny status subjektu práva spätným pôsobením právneho predpisu, ktorý v čase jeho konania neexistoval a ktorého právnu úpravu nemohol poznať. Subjekt práva už nemôže ovplyvniť svoje práva (právne postavenie) nadobudnuté v minulosti. To znamená, že smernica môže riešiť len podlžnosti po dátume účinnosti.

Tiež mám pochybnosti o dátume účinnosti predmetnej smernice. Je účinná od 1.6.2014, alebo s úpravou od 15.6.2014? A s akou úpravou? Kedy vlastne zasadala správna rada? Mám pochybnosti o zasadaní Správnej rady SVF tak často.

Na základe týchto nejasností uvažujem, že budem požadovať v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zápisnice zo zasadnutia Správnej rady ( konkrétne dátumy neskôr). Tiež uvažujem, že predmetná smernica bude napadnutá v občiansko-súdnom konaní.

Pokiaľ sa bude SVF striktne držať ustanovení v predmetnej smernici, je možné, že budú odkúpené resp. prevedené pohľadávky SVF od subjektov, ktorým je SVF dlžná a pred súťažným ročníkom 2015/2016 bude táto skutočnosť predložená na arbitrážnu komisiu. Podľa správnosti by potom mali byť zo súťaže vyradené družstvá COP Trenčín a COP Nitra, nakoľko sú to kluby SVF.

2)      Podnet na cudzineckú políciu, živnostenský úrad a finančné inštitúcie zaoberajúce sa príjmami a daňami

Pohrávam sa s myšlienkou, že bude podaný podnet o preverenie na cudzineckú políciu, či počas pôsobenia zahraničných hráčov a trénerov pôsobiacich v súťažiach SVF nedošlo k prípadom, kedy neboli dodržané ustanovenia v Zákone 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.

Taktiež jedným z krokov môže byť  podanie podnetu na prešetrenie na živnostenský úrad a na finančné inštitúcie, ktoré majú v náplni práce dohliadať na dodržiavanie podmienok určených v nasledovných právnych predpisoch: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „Zákon o dani z príjmu), Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bude požadované, aby zvýšený dôraz pri kontrole bol hlavne u osôb (samozrejme, môže to byť považované za znak pomsty, vzhľadom na skutočnosť, že práve tieto osoby podali podnet na AK SVF...), ktoré od SVM požadujú vyplatenie finančnej hotovosti na základe „nejakej, podľa môjho názoru neplatnej zmluvy“, či boli vykonané z ich strany všetky úkony „vraj po nejakom čiastočnom plnení zmluvy“, týkajúce sa priznania príjmu po jeho  vyplatení„. Ide o p. Bujdošovú, p. Böhmerovú a p. Saarnu, ktorý by mali na základe posúdenia zmlúv o aký typ zmluvy ide, vykonať určité kroky pretože :

a) Príjmy športovca, ktorý uzatvoril so športovým klubom pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, sa považujú za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmu. Športovec, ktorý neuzatvoril takúto zmluvu, ale napr. zmluvu podľa § 51 Občianskeho zákonníka, nezávisle a profesionálne vykonáva športovú činnosť (používa sa aj pojem „profesionálny športovec“), platí si poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba, dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z príjmu – príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných predpisov.

b) Tréner môže svoju činnosť vykonávať buď:

-   na základe pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, v ktorom je povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu – v takomto prípade poberá príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) Zákona o daní z príjmu, alebo

-   nezávislým spôsobom na základe živnostenského oprávnenia vydaného podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov – dosahované príjmy potom patria medzi príjmy zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmu.

Ide o viazanú živnosť uvedenú v prílohe č. 2 živnostenského zákona pod bodom 30. Podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak. V prílohe č. 2 živnostenského zákona je v zozname viazaných živností uvedený aj výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, pri ktorom sa odborná spôsobilosť overuje dokladom vydaným podľa § 5 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe SR.

Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky vzdelávanie a prípravu trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry vykonávajú vzdelávacie zariadenia, ktoré majú na túto činnosť potvrdenie o akreditácii vydané ministerstvom alebo vysoké školy. Vo vzdelávacom zariadení alebo na vysokej škole sa pripravujú na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry odborníci v kategóriách tréner, rozhodca a iný odborník.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov súčasťou telesnej kultúry je o. i. príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, pričom v zmysle § 2 ods. 5 špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník (§ 12 ods. 1).

Podľa § 2 ods. 6 zákona č. 288/1997 Z. z. akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby (vzdelávacieho zariadenia) pripravovať osoby uvedené v § 12 ods. 1 na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.      

Na základe vyššie uvedeného mám veľké pochybnosti, že osoby, ktorých sa problém SVM týka konali resp. konajú v súlade s vyššie uvedenými právnymi normami. Takže ako uvádzam, budem požadovať prešetrenie a v prípade zistení, že bolo konané v rozpore s právnymi normami, vyvodenie postihu.

3)      Arbitrážna komisia a „hráčske zmluvy“

Arbitrážna komisia má v štatúte arbitrážnej komisie na stránke SVF uvedené v článku 1 ods. 4, citujem : „AK SVF sa pri svojej činnosti riadi základnými predpismi SVF a svoju rozhodcovskú činnosť vykonáva v súlade s týmto štatútom a všeobecne platnými právnymi predpismi.“ Arbitrážna komisia zložená z troch pánov s právnickým vzdelaním, by podľa môjho názoru mohla rozoznať, či predmetné zmluvy spĺňajú podmienky uvedené v právnej norme upravujúcej náležitosti zmlúv. Aj keď o právoplatnosti zmlúv by sa malo rozhodnúť na občiansko-súdnom konaní. Taktiež arbitrážna komisia bola upovedomená o stanovách SVM, kde je uvedená skutočnosť, že za SVM podpisujú dvaja členovia výboru (jednou je prezident o.z.). Je viac ako jasné, že zmluvy sú neplatné. O tom, že došlo zo strany p. Mihálovej k podvodu a oklamaniu SVM niet pochýb.

Ďalej došlo podľa mňa zo strany AK SVF k pochybeniu, nakoľko rozhodnutie v správnom konaní musí spĺňať predpísanú formu (značku/číslo, výrok, odôvodnenie, poučenie) podľa Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a to zo strany AK SVF nebolo splnené. To že bolo zaslané elektronickou poštou, nemení  skutočnosť o predpísanej forme. Dokonca,  konečné rozhodnutie bolo poslané až na telefonický podnet pracovníka SVM a to po lehote určenej smernicou, dokonca z mailovej stránky osoby, ktorá nie je členom arbitrážnej komisie a nie vo forme, ktorú určuje správny poriadok. Je teda možné považovať oznámenie člena SVF za právoplatné rozhodnutie ohľadne SVM? Isto nie. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že SVM od AK SVF do dnešného dňa rozhodnutie o pozastavení činnosti neobdržalo!!!

Ďalší príklad toho, ako pracujú orgány SVF. A vzorový prípad pre orgány, pod ktoré spadá SVF (CEV, FIVB...). Pán prezident, ak potrebujete človeka, ktorý vie písať rozhodnutia resp. rozumie „trochu právnym normám“, stačí sa ozvať. Taktiež budem aj v tomto prípade žiadať na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zápisnice zo zasadnutia Arbitrážnej komisie ( konkrétne dátumy neskôr).

4)      Dozorná rada a jej rozhodnutie

„Je nezávislý orgán volený konferenciou SVF. Za svoju činnosť zodpovedá výlučne konferencii. Skladá sa z predsedu a štyroch členov. Funkčné obdobie dozornej rady je 4 roky. Úlohou Dozornej rady je sledovať plnenie uznesení, dodržiavanie stanov, smerníc a predpisov SVF, kontrolovať hospodárenie SVF a preverovať podnety, sťažnosti a odvolania kolektívov a jednotlivcov proti rozhodnutiu odvolacích orgánov formou mimoriadnej revízie. V prípade žiadosti o mimoriadnu revíziu je jej rozhodnutie konečné“, to je aspoň citát zo stránky SVF.

Mám pochybnosti, že nezávislý, na základe posledného rozhodnutia, pretože pred zasadnutím sa vraj niektorí členovia vyjadrili iným postojom, aký zastávali počas predvolania zástupcov SVM. Údajne jeden pán  dostal od nemenovaného zamestnanca p. S, ktorému vraj ide o osobný záujem a prospech v celej kauze SVF vs. SVM otázku, v nejakom podobnom znení : „Kopeš za SVF  alebo za koho???“.

Čo sa týka rozhodnutí č. 1/2014 a 2/2014 (postúpenie oneskorenej prihlášky SVK na správnu radu), možno povedať, že formou sú na lepšej úrovni, ako rozhodnutia arbitrážnej komisie, ale zaujal ma dôvod potvrdenia rozhodnutia AK SVF. Hlavne v rozhodnutí  č. 1/2014 : „Bolo jednoznačne preukázané, že hráčky: Monika Bohmerová, nar. 18.2.1988, Ivana Bujdošová, nar. 26.5.1986 a tréner Teemu Sarna, nar. 2.11.1972 boli „platnými členmi“ družstva SVM Senica, viď súpiska, prestupy“. To sa dá tiež spochybniť, nakoľko v Stanovách klubu SVM, je uvedené, že platným členom je ten, ktorý uhradí mesačný členský poplatok a to v tomto prípade nebolo od predmetných osôb žiadané a tým pádom ani uhradené. Z uvedeného je možné konštatovať, že predmetné osoby teda neboli členmi SVM. I napriek týmto  skutočnostiam sa musím spýtať, to nepoznáte prípad zo sveta, kedy športovca platil iný právny subjekt – napriek tomu, že bol členom daného športového klubu?

Podobne ako pri bode 3, budem aj v tomto prípade žiadať  na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady (konkrétne dátumy neskôr).

5)      SOV

Pri tomto bode bude postačovať pár viet. Volejbal je olympijský šport, a vy ako viceprezident SOV pre letné športy, by ste mali poznať Stanovy SOV, hlavne článok II. – poslanie, úlohy a práva SOV. Tak podľa toho sa, ale Vy pán prezident SVF asi nesprávate. Sám som zvedavý, ako súčasný predseda SOV a verejnosť celkovo prijme skutočnosť, ako možno budúci kandidát na predsedu SOV napomáhal pri zániku športového združenia, ktorého hlavnou činnosťou bolo športové vyžitie mládeže.

Tu postačí len oznámenie na SOV. Ak sa mýlim tak ma opravte.

Stále je to na adrese : Kukučínova 26, 838 08 Bratislava?

 

6)      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a splnomocnenec vlády pre šport

Pri tomto bode spomeniem, že bude zaslaný podnet na predmetné ministerstvo. Bude poukázané na možné podozrenie z porušenia ustanovení Zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu. Taktiež zvažujem v spojitosti s podnetom na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu,  podať podnet  na NKÚ. Konkrétne na dodržiavanie podmienok pri štátnych dotáciách. Hlavne na kontrolu počtu aktívnych členov SVF na ktorých je vyčíslená dotácia.

                Ak máte všetko v poriadku, tak sa nemusíte ničoho obávať.

7)      CEV, FIVB

Tu nemusím spomínať resp. obhajovať nič. Len napíšem, že volejbalové organizácie  CEV zastúpená pánom André Meyer na adrese:  route de Longwy 488, L-1940 Luxemburg  a  FIVB  zastúpená pánom Dr. Ary S. Graca Filho na adrese: Chȃteau Les Tourelles, CH. Edouard-Sandoz 2-4, 1006 Lausanne, Švajčiarsko, budú podľa môjho názoru veľmi prekvapené, keď obdržia zásielku, v ktorej opíšem celý priebeh prípadu SVM a jeho vyriešenie. „Samozrejme, že vyzdvihnem vraj enormný záujem o celý prípad prezidenta SVF“. V prípade FIVB požiadam, aby s problémom bol oboznámený „Etický panel“ a tiež „FIVB Tribunal“

8)      Medzinárodný športový súd

Oboznámenie s prípadom Medzinárodný športový súd, ktorý má sídlo v Lausanne. Do úvahy ešte prichádza oboznámenie Medzinárodnej rady pre športovú arbitráž (CIAS), orgán, ktorý zastrešuje Športový arbitrážny súd (CAS).

9)      TV, noviny – média

Pán prezident SOV na jednom seminári s názvom "Šport v médiách - médiá v športe", ktorú zorganizoval SOV v Bratislave za účasti predstaviteľov športových zväzov a zástupcov elektronických i printových médií povedal : "Tak ako sú médiá už viac ako storočie neoddeliteľnou súčasťou športu, je aj šport súčasťou médií a vzájomne sa potrebujú".

A SVM teraz tie média potrebuje viac ako nikdy predtým. Tak pán prezident, celý prípad bude podrobne a chronologicky  opísaný viacerým médiám (denníkom, týždenníkom, TV staniciam). To bude možno najlepšie vyriešenie celého prípadu, okrem súdnych sporov a podnetov na rôzne inštitúcie.

A tým začnem. To bude prvý krok, ktorý spravím. Cez médiá sa celá volejbalová verejnosť dozvie o praktikách na SVF ohľadne mládeže. A samozrejme o to požiadam aj vášho „kamaráta“    p. Ivana Husára, pre ktorého  si myslím  to bude vďačná téma na jeho stránku.

10)  Financie pre SVM

SVF si ani neuvedomila, že zastavením činnosti SVM dosiahla to, že už oslovení sponzori a darcovia odstúpili po oznámení rozhodnutia Dozornej rady SVF o potvrdení rozhodnutia AK SVF od rokovaní o finančnej pomoci, nakoľko ani jedno družstvo SVM v súťažnom ročníku 2014/2015 nemôže nastúpiť.

To znamená, že v prípadných súdnych sporoch bude od SVF požadovaná suma rovnajúca sa sume sľúbených finančných pohľadávok.

11)  Oneskorená prihláška SVK na Konferencii SVF OZ v Nitre

Medzi právomocami Konferencie SVF -Oblasť Západ je uvedené: „schvaľuje systém súťaží pre najbližší súťažný ročník“ a je „najvyšším orgánom SVF-Oblasť Západ“. Čo by to malo znamenať? No jednoducho to, že pokiaľ Konferencia SVF OZ schváli oneskorenú prihlášku, v tomto prípade SVK, tak predmetný klub by mal byť zaradený do súťaží riadiacich SVF OZ. Pán S., ktorý prihlásenie zamietol, podľa môjho názoru nemal žiadne právo zasahovať do rozhodnutia Konferencie SVF OZ. A umožnenie neskoršej prihlášky je uvedené v „Predbežných vykonávacích pokynoch pre súťažný ročník 2014/2015 z dielne SVF OZ. Túto skutočnosť opisuje aj predseda SVF OZ p. Suchánek v liste zo dňa 14.07.2014,  adresovanom osobne Vám, ako prezidentovi SVF a predsedovi Správnej rady. Podrobne opisuje, že delegáti Konferencie jednohlasne schválili prijatie prihlášok. Tiež uvádza, že predseda Súťažnej komisie SVF p. Stražay trval na skutočnosti, že akceptovať možno iba prihlášky doručené do 30.06.2014 a v neposlednom rade sám v liste priznal, že vo Vykonávacích pokynoch SVF na str. 14 sa uvádza možnosť prijatia oneskorenej prihlášky s následkom pokuty podľa sadzobníka pokút SVF. Čiže na základe uvedených skutočností, by mal o celej veci (prihlásení SVK) rozhodnúť – Konferencia Západ resp. Oblastný výbor Západ, ako riadiaci orgán súťaže. A nie ten, komu to ako vyhovuje.

I o tomto postupe zvažujem zaslať podnet na príslušné organizácie (CEV, FIVB....). Je zrejmé, že postup bol v rozpore s internými predpismi SVF a do priebehu zasahovali osoby, ktoré neboli oprávnené v tomto prípade rozhodovať. O to skôr vyznieva potom „alibisticky“ rozhodnutie SR SVF, že keď už nepustíme SVM tak pustíme SVK (aj keď v čase písania tohto listu bol len daný podnet DR SVF pre SR SVF o tom aby SVK bolo do súťaže prihlásené a nič nie je isté). A aj o tom musí rozhodnúť Správna rada. Aby v Senici aspoň nejaký volejbal bol. Mám k dispozícii i kópiu listu, ktorý bude v prípade zaslania podnetu resp. oznámenia na vyššie menované inštitúcie tiež zaslaný.

A verím, že bude umožnené aj družstvu Komárna štartovať v súťaži kadetiek v Oblasti Západ. To už nemá nikto nič proti ?

Zaujímavé rozhodnutia. Možno si z rozhodnutí a procesov, ktoré prebehli kvôli SVM na SVF zoberú príklad aj iné volejbalové federácie a zo strany CEV a FIVB im postoj SVF k mládeži bude prezentovaný ako vzorový príklad.

12)  Nesúlad v databáze členov SVF

Pán prezident, môžete mi vysvetliť ako je možné, že klub, ktorý som nenašiel v „Databáze registrovaných klubov“, môže byť zaradený do losovania pre daný súťažný ročník, ako platný účastník predmetnej súťaže?

Ide mi totiž o to, že rodičom bola uvedená skutočnosť, že ročník 2014/2015 odohrajú kadetky a žiačky pod hlavičkou SVK – Senický volejbalový klub, ktorý prihlásil pán Sirvoň, ako konateľ Intercommerce s.r.o. No tento klub som v uvedenej databáze nenašiel. Je teda podozrenie, že klub do dnešného dňa nebol zaregistrovaný a môže nastať situácia, že mládež nebude môcť nastúpiť do súťaže ani pod týmto názvom?

To je už aké dodržiavanie platných predpisov SVF, CEV a FIVB zo strany funkcionárov SVF? Verím, že i tento prípad bude inštitúcie ako FIVB zaujímať.

Na úvod by to pán Halanda stačilo. Chcel som ešte spomenúť „Ústavu FIVB a tiež niektoré porušenia jej článkov, ale tú by ste mali poznať a bolo by toho už na Vás veľa, tak možno nabudúce.“ Ak ste si doteraz stále vraveli, že sú to len slová, tak Vás ubezpečujem, že na čo by som si dával námahu písať osemstranový list a potom to nechal tak. To už je to najľahšie.

Z vyššie uvedeného ste dúfam zistili, čo SVF čaká. Ak nie, tak dovoľte krátke zhrnutie. Budú zaslané rôzne podnety, oznámenia, informácie, žiadosti o preverenia a v neposlednom rade  súdne konania. Občiansko-súdne konania (voči SVF, voči hráčkam a trénerovi, voči platnosti predmetných zmlúv, požadovanie nemajetkovej  resp. majetkovej ujmy, poškodenie dobrého mena a v neposlednom rade súdne konanie voči p. Mihálovej).

A aby som Vás ešte upozornil na jednu vec a uviedol vyššie uvedené slová na správnu mieru - nie je to vyhrážanie, je to len oboznámenie s následnými krokmi voči rozhodnutiu č. 1/2014 z Dozornej rady, nakoľko na toto rozhodnutie nie je možné odvolanie. 

Možno SVF vyhralo bitku, ale s celým volejbalovým Slovenskom vyhrá vojnu SVM.

A to Vám pred svetom, ako prezidentovi SVF na hodnote a popularite veľa palcov hore asi nepridá. Odo mňa isto nie.

A sľubujem Vám, že volejbalový cirkus na Slovensku budem od dnešného dňa sledovať podrobnejšie a poukazovať na všetko, čo nebude v súlade s právnymi normami na Slovensku.

Zatiaľ s pozdravom.

Martin Vadrna - rodič zo SVM

Diskutujte