Matchpoint Listy Luborovi List rodiča č.3 - prvá časť

List rodiča č.3 - prvá časť

23.10.2014 - Na Listy Luborovi zareagoval v auguste veľmi nespokojný rodič zo Senice a tiež sa rozhodol jeden list ing. Halandovi poslať. Spôsobil na Junáckej celkom slušný rozruch. List neskôr rozšíril o druhú verziu, ktorú mienil dať do printových médií. Ten náš web nezverejnil, lebo pán Vadrna nás o to požiadal a ostal dúfať. Naivne veril, že veci sa budú riešiť.
List číslo 3, ktorý pán Vadrna pred pár dňami odoslal prezidentovi Halandovi, vám uverejníme po častiach. Pracné dielo vzniklo zrejme zo zúfalstva a ako kontra proti nikde nekončiacej drzosti a nezáujme riešiť problémy. Čitatelia, uznajte, že pomerne tvrdá kritika manierov súťažného riaditeľa SVF má niečo do seba. Doporučujeme najprv hore kliknúť na jeden list, aby ste si dej vecí pripomenuli.

Prvá časť
Vážený pán prezident SVF,
vzhľadom na Váš „urgentný záujem“ po prečítaní môjho listu o stretnutie s organizačnými pracovníkmi SVM o.z., pánom primátorom Senice - pánom Parízkom a inými osobami (ktoré ste telefonicky „nemorálne a grobiansky bombardovali“ za môj list),  na pôde v Senici ohľadne kauzy:  SVM o.z. vs. SVF, týkajúcej sa pozastavenia činnosti klubu Senická volejbalová mládež, som mal pocit, že sa vo Vás ozvalo svedomie a na určitý čas som obmedzil moje aktivity. V nádeji, že sa budete snažiť celý problém riešiť.

Teší ma, že to nezostalo bez odozvy. Mnoho klubov zostalo prekvapených, ako rýchlo ste sa ozvali na môj list, lebo vraj takéto listy hádžete do koša. Vyjadrovali podporu, dokonca i zahraničné kluby krútili hlavami, čo ste spravili. Ale na druhej strane všetci pochybovali, či sa dokážete fyzicky postaviť pred ľudí a vysvetliť si všetko z očí do očí. Zisťujem, že Vás všetci poznajú, nemýlili sa. Strčili ste hlavu do piesku a nemo čakáte, ako to všetko skončí.

Akceptoval som Váš niekoľkotýždňový výjazd na „trh do Poľska“, ktorý „si ale mohli predstavitelia FIVB odpustiť a preložiť na iný termín – pretože, ako máte potom stíhať aj Majstrovstvá Európy juniorov na Slovensku – pre rozvoj a zviditeľnenie volejbalu na Slovensku, podľa mňa podstatnejší turnaj, ... (ja viem, v Nitre krowky nekúpite, ale v Senici áno)“....,

.......taktiež vraj „poznávanie kultúrnych pamiatok v Taliansku“, dokonca som akceptoval aj Vašu prítomnosť na Národnom cintoríne v Martine, kde ste sa zúčastnili na slávnost- nom odhalení Národného pamätníka olympionikov. Viem, tam ste nemohli chýbať, ani nie tak pre funkciu viceprezidenta SOV, ktorú zastávate, ale pre Vašu vnútornú myšlienku, ako pomáhať v duchu olympijských ideí rozvoju športu na Slovensku....hlavne tomu mládežníckemu. Prepáčte, ale po prezretí fotografií z akcie, ste mi tam na základe kritéria – „rozvoj športu na Slovensku v duchu olympijskej myšlienky“ akosi do zoznamu pozva- ných ľudí nezapasovali. A verte, mnohých, čo tam boli, poznám osobne.

Po týchto Vašich aktivitách, som si myslel, že nájdete v sebe vnútornú silu, nájdete si čas a do Senice, ako ste sa chystali, aj prídete. Je koniec októbra a nič. Rozhodol som sa preto Vás opäť osloviť a ešte raz poukázať na niektoré veci, ktoré možno zmenia Váš pohľad na daný problém.

Pán prezident, po Vašom opätovnom zvolení ste dňa 30.11.2013 povedali, citujem :

"Som rád, že som obhájil pozíciu prezidenta a dostal som dôveru absolútnej väčšiny delegátov, aj keď som nemal protikandidáta. Počet hlasov svedčí o tom, že sme pod mojím vedením pracovali dobre a chceme pokračovať v nastúpenej línii. Máme samozrejme v pláne vízie, ako pokračovať a čo chceme zmeniť. Budeme sa zaoberať aj legislatívou Slovenskej volejbalovej federácie, ale v prvom rade je pre nás dôležité, aby sme dosahovali dobré výsledky na úrovni všetkých reprezentačných družstiev, pomáhali v napredovaní mládežníckeho volejbalu a pomáhali extraligovým a iným klubom,"  

Ako teda pomáhate napredovaniu športu na Slovensku? Prázdne slová? Alebo mám chápať slová, ktoré sa píšu aj v Úradnej správe SVF č. 1 zo dňa 2.9.2014, že ste pretavili svoje „kecanie“ do činov?

 Dovoľte mi citovať :

„bod 3.3.: SR SVF – v záujme zachovania a rozvoja činnosti mládeže v Senici povolila dodatočné zaradenie prihlášok družstiev mládeže klubu Intercommerce s.r.o – Senický volejbalový klub na podklade jeho žiadosti a to pre družstvá v kategóriách MIDI, žiackych a kadetských“.

... pán prezident, to nemyslíte vážne..., Vy sa teraz idete hrať na spasiteľa, že vy ste niečo povolili? Hej povolili, ale akurát administratívne, že ste zaregistrovali hosťovanie hráčok zo SVM o.z. do klubu Intercommerce s.r.o – Senický volejbalový klub. A to v súlade s platným prestupovým poriadkom. Keby pán Sirvoň nekúpil Extraligovú licenciu od Komárna, neprihlásil družstvo žien do Extraligy, nezaregistroval svoj klub do databázy klubov, nebol ochotný spolupracovať so SVM o.z. a nemal záujem o to, aby senická mládež hosťovala v jeho klube..., tak sa Vás chcem spýtať, ako by potom vyzeral záujem SVF o zachovanie a rozvoj volejbalovej činnosti v Senici? Vy ste v záujme zachovania a rozvoja volejbalovej mládeže nespravili vôbec nič !!!

Rozhodnutím zložiek SVF sa museli minúť nezmyselné poplatky za hosťovanie a pokuty za oneskorené prihlášky. Tiež skutočnosť, že uhradené poplatky zo strany SVM o. z. za prihlásenie družstva junioriek do súťaže, ktoré bolo následne nepripustené na základe rozhodnutia DR SVF do súťaže neboli doteraz vrátené... sa Vám zdá tiež morálne? Alebo predmetná hotovosť prepadá v prospech SVF na rozvoj mládeže na Slovensku?
Ako to bude o rok? Ak si SVM o.z. opäť prihlási svoje mládežnícke družstvá do súťaží ročníka 2015/2016. Znovu budú vyradené, pretože pozastavenie činnosti bude platiť, nakoľko nie je časovo obmedzené? Opäť sa bude musieť riešiť hosťovanie a zbytočné utrácanie finančných prostriedkov za poplatky? Takto si predstavujete pomoc, rozvoj a zachovanie činnosti mládeže v Senici? A verím, že takto nepomáhate len Senici, ale polená pod nohy hádžete i iným klubom na Slovensku.

Tak si nenahovárajte a neklamte volejbalové Slovensko a aj sám seba, že je v záujme SVF niečo zachovať, keď pár týždňov spätne, ste to zničili a zakázali.

Na úvod by stačilo. Od môjho listu adresovanom Vám, sa za ten čas mnoho zmenilo resp. udialo. V nasledujúcich riadkoch sa teda budem venovať popri starých veciach aj niečomu novému, čo volejbalovú verejnosť iste zaujme. Pýtate sa prečo budem spomínať aj na staré veci, keď som sa už o nich zmienil v predchádzajúcom liste? ....No asi preto, lebo od Vás neprišla žiadna spätná väzba, tak asi Vám to treba zopakovať a tiež sú tu nové informácie, ktoré možno dajú nový pohľad na daný problém.

...takže začnem opäť

Smernicou pre štart družstiev v súťažiach SVF

Ako som Vám spomenul v prvom liste, táto smernica je z môjho pohľadu retroaktívna. Aby ste si mohli objasniť, čo to znamená, na konci listu je uvedené, čo sa vlastne retroaktivitou rozumie. Skúste si to prečítať a nájsť spoločné znaky s uvedenou smernicou a spraviť si svoj úsudok. Nie záväzný, ...o ten bude požiadaný zo strany SVM o.z. súd.

Tu si dovolím citovať z Vykonávacích pokynov súťaží SVF na súťažný ročník 2013-2014 pre 1. ligu. Tieto „vykonávacie pokyny“ sa totiž týkali hráčok a trénera, ktorí podali na zákla- de smernice požiadavku na Arbitrážnu komisiu SVF o nevyplatenie zmluvných pohľadávok vo výške 27 700 €, na základe zmlúv, ktoré s nimi podpísala p. Mihálová, bez vedomia predsedu a výkonného výboru SVM o. z.. A ako som už minule uviedol: v stanovách SVM o. z. je uvedené, že podpisovať za klub môže predseda a jeden člen výboru, ale nie samostatne, na dokladoch musia byť dva podpisy, čo v predmetných zmluvách nie je. Žeby podvod na SVM o.z. ( o tom však budú rozhodovať orgány činné v trestnom konaní)?

Vrátim sa k citácii ods. 4 z uvedených vykonávacích pokynov :
„4.: Ochrana trénerov a hráčov :

V prípade sporu v oblasti neplnenia zmluvných podmienok zo strany klubov voči trénerom, vedenie SVF zabezpečí bezodkladne po písomnej výzve trénera oficiálne rokovanie so zainteresovanými stranami s cieľom prispieť a napomôcť urovnať spor oboch strán formou pokusu o zmier a dohodu. Ostatné prípadne občiansko – právne konania sú vecou strán sporu.

          Vedenie AVT si vyhradzuje právo rozhodnúť v individuálnych prípadoch pri udeľovaní licencií trénerov, po preskúmaní faktov.

          Tréneri a hráči, ktorým klub neplní zmluvné podmienky, majú právo obrátiť sa v tejto záležitosti na CEV a FIVB, ktorý v krátkom čase po preštudovaní prípadu rozhodne o dôsledkoch podľa závažnosti neplnenia zmluvného kontraktu. SVF sprostredkuje kontakt v prvej úrovni s CEV a v prípade pokračovania sporu aj s FIVB“.

         Na základe vyššie uvedeného sa pýtam :

Nemalo by sa postupovať a posudzovať vzniknuté pohľadávky vraj zo strany SVM voči hráčkam a trénerovi na základe tohto ustanovenia, ktoré nie je retroaktívne, nakoľko bolo vydané pred súťažným ročníkom 2013/2014, za ktorý vraj údajný dlh vznikol? 

Bola na základe týchto vykonávacích pokynov, SVF oboznámená s neplnením si nejakých zmluvných podmienok?

Prečo sa zrazu vynorila smernica a na základe nej sa niečo rieši, keď tu je uvedené, že občiansko – právne konania sú vecou strán sporu.? (Nie je to náhodou spor dvoch strán, ktorý by sa mal riešiť občiansko – právnym konaním, keďže zmluvy boli uzatvorené na základe Občianskeho zákonníka? Ak sú zmluvy platné, tak medzi p. Mihálovou a hráčkami s trénerom, ale nie medzi SVM o. z. a hráčkami. Ale o tom tiež bude rozhodovať súd).

Prečo nepostupovala SVF a nepostúpila pohľadávku na CEV resp. FIVB na základe ustanovenia v bode 4? (SVM o.z., by sa s čistím svedomím na pôde CEV a FIVB snažila obhájiť svoj postup, tam by tomu isto venovali náležitú pozornosť...., ale niekto iný mal asi problém poukazovať na niečo choré vo vnútri SVF)  

Prečo SVF nepostupovala spôsobom, ako mnohé národné športové federácie? (Nepoznám prípad, kedy by bola pozastavená činnosť mládežníckych družstiev. Sú známe prípady, kedy na základe pohľadávok klubu voči hráčom, bola pozastavená činnosť len seniorskej zložke klubu, nikdy nie mládež. (Skúste zavolať na futbalový, hokejový resp. iný zväz a dajte si preložiť slovo morálka).

Skúsim na všetky tieto otázky jednu hypotetickú (synonymum : predpokladanú, neoverenú )  odpoveď. Synonymá len preto, aby sa náhodou jeden nemenovaný pán S. nenadychoval k slovnému útoku, že podá trestné oznámenie, ako to vraj rád skúša.

Takže : „nie je to tak, že sa dohodne niekto s niekým na tom, že pritlačíme SVM o.z.; na základe smernice postrašíme, pozastavíme činnosť; SVM sa zľakne; bude to chcieť urovnať; ak nezoženú 27 700 €, tak sa spraví ústupok na polovicu; alebo sa im poradí nech si vezmú úver; veď aj mesto by im mohlo pomôcť; na súd nie...to dlho trvá; no a keď to vyplatia....tak nezabudnite na nejaké percento, pre toho kto vám to vybavil a nahováral klub na ten úver !!!.“  Nemôže to byť pán prezident aj takto ? Možno hej. Možno nie. Ale SVM o.z. sa asi na nemilé prekvapenie niekoho nep....o.

Pán prezident, keď ste boli malý, hrávali ste sa? Pýtam sa to z dôvodu, že svojím spôsobom aj právo je hra. Hra so slovíčkami. A vraj podľa vyjadrenia predsedu Arbitrážnej komisie p. Vlka, musela AK SVF rozhodnúť tak, ako rozhodla. To znamená, že on ako človek s právnym vzdelaním  musí postupovať na základe ustanovenia a následnej citácie právnej normy. Na základe toho musela vraj AK SVF pozastaviť činnosť celému klubu a nie len družstvu žien. Ide totiž o to, že v predmetnej smernici je uvedené: „V prípade, že dotknutý klub namietaný záväzok v uloženej dobe namietajúcemu nevyrovná, alebo ani nedosiahne s namietajúcim zmier o vyrovnaní záväzku, AK SVF vydá rozhodnutie potvrdzujúce tento stav a na základe tohto stavu nepovolí zaradenie dotknutého klubu do súťaží SVF v predmetnom súťažnom ročníku.“ ....slovo „klub“ je spomínane v celom kontexte smernice.

DR SVF vo svojom rozhodnutí č. 1/2014  ako dôvod pozastavenia činnosti uvádza :

Bolo jednoznačne preukázané, že hráčky: M.B., I.B. a tréner T.S., boli platnými členmi družstva SVM Senica, viď súpiska, prestupy. Prehlásenie SVM Senica o neplatnosti predmetných zmlúv je nepostačujúce a o ich neplatnosti sú oprávnené rozhodnúť Súdy Slovenskej republiky“.

To je podstata, boli členmi družstva žien SVM,.... presnejšie členmi družstva žien, hrajúceho pod hlavičkou SVM, nakoľko financovanie a chod súťaže si hradili zo svojich príjmov. Členmi klubu v živote neboli, nakoľko nesplnili podmienky uvedené v stanovách SVM o.z. (prihláška, členské atď.).

Tak prečo celý klub? Prečo ste celú kauzu nepozastavili a nečakali, aký judikát vynesú Súdy Slovenskej republiky, keď vo svojom rozhodnutí píšete, že tie sú oprávnené rozhodnúť.

Na záver mi ešte nedá nespomenúť Vaše slová, ktoré boli uverejnené v jednom nemenovanom denníku, dňa 11.11.2013, citujem :

„V západoeurópskych ligách, či už vo volejbalových, alebo futbalových platí v prípade klubových „dlžníkov“ jasné pravidlo: Dlhuješ – ligu nehráš! Ako sme zisťovali, v slovenskej volejbalovej federácii je v tomto smere obrovská diera. ...a tu je Vaša odpoveď :

„Čoskoro to však aj po prípade Volley teamu zmeníme. Vytvoríme športovo-technický dokument. Bude zakotvovať pravidlo, že extraligu bude môcť hrať len klub, ktorý preukáže, že má vyrovnané všetky záväzky.“ ...........pán prezident, extraligu nehrajú juniorky, kadetky a ani žiačky!!!

Martin Vadrna
rodič zo SVM

Diskusia k Listom Luborovi