Vzdelávanie Zákon o športe Podnikanie športového odborníka - ZMENY

Podnikanie športového odborníka - ZMENY

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE
Zmena legislatívy -
 podnikanie športového odborníka

Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Prijatím zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene výkonu činnosti športového odborníka. Do 31.12.2015 bola činnosť športového odborníka v zmysle zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní viazanou živnosťou. Od 01.01.2016 je činnosť športového odborníka inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu) a od 01.01.2017 je výkon činnosti športového odborníka vo vlastnom mene podnikaním.

Slovenská volejbalová federácia pre zrýchlenie procesu odporúča športovým odborníkom SVF (trénerom, rozhodcom a pod.), aby Potvrdenie o zápise športového odborníka zaslali na SVF v elektronickej forme, a to na e-mailovú adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Po preverení údajov a podpise štatutárnym zástupcom SVF bude Potvrdenie o zápise športového odborníka zaslané poštou na adresu trvalého pobytu žiadateľa.


Športový odborník, ktorý začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie pred 1.1.2017

Ak športový odborník začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie pred 1.1.2017, je povinný písomne oznámiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "ministerstvo") údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.
Toto oznámenie sa vykoná nasledovným postupom:
1. Stiahnete si formulár Oznámenie údajov podľa § 106b.
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Pripravíte si potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe jedným z nasledovných dvoch spôsobov:
a) ak Vás do registra zapísala športová organizácia (to je v prípade ak ste príslušný športovej organizácii ako jej hráč, člen, tréner a pod.), stiahnete si formulár je Potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11, vyplníte ho a dáte potvrdiť príslušnej športovej organizácii, ktorá Vás zapísala,
b) ak Vás do registra zapísalo ministerstvo (to je v prípade, ak NIE ste príslušný žiadnej športovej organizácii ako hráč, člen, tréner a pod.), na Vašu e-mailovú adresu bol v okamihu zápisu odoslaný automatický e-mail o tom, že ste boli zapísaní, a tento e-mail si nájdete.
6. Vytlačený a podpísaný formulár "Oznámenie údajov podľa § 106b" a potvrdenie o zápise (5a alebo 5b) vložíte do obálky.
7. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
8. Ministerstvo zapíše údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) do registra fyzických osôb v športe.
9. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.
10. Ministerstvo bezodkladne oznámi športovému odborníkovi vykonanie zápisu.
11. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni zápis údajov.

Športový odborník, ktorý začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie v roku 2017   Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť pred tým zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom však získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy.
Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis. Športový odborník môže svoju podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ukončiť oznámením. Všetky tieto úkony športový odborník vykonáva prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len "JKM"). Počas celého procesu JKM poskytuje športovému odborníkovi podporu, osobný kontakt a vykoná za športového odborníka niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).
                Vyššie uvedené úkony je možné vykonať aj formou priameho doručenia na ministerstvo, športový odborník je však ochudobnený o služby JKM (ministerstvo má iba limitovanú možnosť osobného kontaktu, komunikuje iba prostredníctvom elektronickej pošty, a okrem oznamovania zápisu a zmien do Sociálnej poisťovne nevykonáva za športového odborníka žiadne jeho zákonné povinnosti).

Vykonávanie úkonov prostredníctvom JKM
Žiadosť o zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie
1. Športový odborník predloží JKM žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie, ktorej súčasťou je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.
2. JKM doručí žiadosť ministerstvu.
3. Ministerstvo zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h).
4. Ministerstvo vykoná zápis údajov do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len "RPO").
5. Vykonanie zápisu ministerstvo bezodkladne oznámi JKM a športovému odborníkovi - podnikateľovi.
6. JKM vykoná za športového odborníka - podnikateľa niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).

Oznámenie o pozastavení podnikania
1. Športový odborník oznámi JKM pozastavenie podnikania.
2. JKM doručí oznámenie ministerstvu.
3. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu.
4. JKM vykoná za športového odborníka - podnikateľa niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).
POZNÁMKA: Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom (po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania, pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.

Oznámenie o ukončení podnikania
1. Športový odborník oznámi JKM ukončenie podnikania.
2. JKM doručí oznámenie ministerstvu.
3. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu.
4. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.
5. JKM vykoná za športového odborníka - podnikateľa niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).
POZNÁMKA: Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom (oprávnenie podnikať zaniká aj smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka, stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka).

Vykonávanie úkonov priamym doručením ministerstvu
Žiadosť o zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie sa predkladá nasledovným postupom:
1. Stiahnete si formulár Žiadosť o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra FO v športe,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Pripravíte si potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe jedným z nasledovných dvoch spôsobov:
a) ak Vás do registra zapísala športová organizácia (to je v prípade ak ste príslušný športovej organizácii ako jej hráč, člen, tréner a pod.), stiahnete si formulár je Potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11, vyplníte ho a dáte potvrdiť príslušnej športovej organizácii, ktorá Vás zapísala,
b) ak Vás do registra zapísalo ministerstvo (to je v prípade, ak NIE ste príslušný žiadnej športovej organizácii ako hráč, člen, tréner a pod.), na Vašu e-mailovú adresu bol v okamihu zápisu odoslaný automatický e-mail o tom, že ste boli zapísaní, a tento e-mail si nájdete.
6. Vytlačený a podpísaný formulár "Žiadosť o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra FO v športe" a potvrdenie o zápise (5a alebo 5b) vložíte do obálky.
7. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
8. Ministerstvo zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h).
9. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.
10. Ministerstvo bezodkladne oznámi športovému odborníkovi vykonanie zápisu.
11. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie.

Oznámenie o pozastavení podnikania sa vykoná nasledovným postupom
1. Stiahnete si formulár Oznámenie o pozastavení/zmene obdoba pozastavenia podnikania športového odborníka,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Vytlačený a podpísaný formulár "Oznámenie o pozastavení/zmene obdoba pozastavenia podnikania športového odborníka" vložíte do obálky.
6. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
7. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu.
8. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni pozastavenie podnikania športového odborníka.
POZNÁMKA: Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania, pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.

Oznámenie o ukončení podnikania sa vykoná nasledovným postupom
1. Stiahnete si formulár Oznámenie o ukončení podnikania športového odborníka,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Vytlačený a podpísaný formulár "Oznámenie o ukončení podnikania športového odborníka "vložíte do obálky.
6. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
7. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu.
8. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni ukončenie podnikania športového odborníka.
POZNÁMKA: Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom (oprávnenie podnikať zaniká aj smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka, stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka.

Oznámenie o zmene miesta podnikania alebo obchodného mena sa vykoná nasledovným postupom
1. Stiahnete si formulár Oznámenie o zmene miesta podnikania alebo obchodného mena,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Vytlačený a podpísaný formulár "Oznámenie o zmene miesta podnikania alebo obchodného mena" vložíte do obálky.
6. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
7. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe oznámenú zmenu.
8. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.
9. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni oznámenú zmenu.

Prípadné ďalšie informácie nájdete na:

http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie