Vzdelávanie Zákon o športe Implementácia zákona (jún 2017)

Implementácia zákona (jún 2017)

Bratislava 13. júna 2017 (TASR) - Občianske združenie Učená právnická spoločnosť spoločne s odbornými spolupracovníkmi a partnermi ponúklo predovšetkým pre odbornú športovú verejnosť v apríli a máji 11 odborných seminárov na tému "Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe".
Členovia expertnej pracovnej skupiny - členovia a priatelia UčPS, ktorí sa podieľali na príprave návrhu Zákona o športe i projekte jeho implementácie do praxe zodpovedali predstaviteľom športovej obce za posledný rok už viac ako štyristo praktických otázok. Ich spracovaním, zachytením a zovšeobecnením UčPS vytvorila pre športovú obec komplexný zoznam otázok a odpovedí, ktorý podstatným spôsobom ozrejmuje existujúce vzťahy v športe a ich nové pravidlá: (http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne).

Najzákladnejšie poznatky, ktoré najviac rezonovali počas jednotlivých seminárov, možno zovšeobecniť do niekoľkých okruhov - športové poukazy, financovanie športu na úrovni miest a obcí, nástroj na podporu športu zo súkromných zdrojov, informačný systém športu či to, že športové kluby ako zamestnávatelia potrebujú pomoc.
V záverečnej tlačovej správe o implementácii zákona o športe zaslanej TASR UčPS k jednotlivým okruhom tém uviedla:
"Celá športová obec, ako aj malé i stredné kluby očakávajú, že sa spustí projekt športových poukazov, ktorý by pomohol prepojiť školský a klubový šport a zvýšiť ponuku i kvalitu športových aktivít pre deti, pretože deti sú v školách a športoví odborníci špecializovaní na jednotlivé druhy športov sú spravidla v kluboch. Športové poukazy by vytvorili motiváciu k ich prepojeniu. Mali by napomôcť tomu, aby sa podporili mimoškolské aktivity detí a kluby by súťažili o deti a snažili by sa dostať svojich trénerov čo najbližšie k deťom do škôl, na školské dvory a využiť šport v rámci mimoškolských aktivít, čo by rozšírilo a skvalitnilo ponuku športových aktivít a logicky by sa dalo očakávať aj zvýšenie počtu športujúcich detí a ich vzťah k pohybovým aktivitám."
"V súčasnosti sú pravidlá financovania dotácií na šport nejednotné – v niektorých mestách a obciach sa financovanie riadi matematickým vzorcom, niekde je podpora športu poskytovaná v rámci všeobecných dotácií, niekde sú vytvorené komisie, niekde tabuľky, niekde poskytujú obce významný objem prostriedkov a niekde minimum podľa aktuálneho zloženia a vzťahu členov orgánov mesta/obce k športu. Z diskusií vyplynul názor, že sa javí ako vhodné a potrebné garantovať na podporu pohybových aktivít obyvateľstva, najmä detí a mládeže, minimálnu časť rozpočtu obce/mesta alebo VÚC s tým, že každý orgán samosprávy si sám určí vlastné transparentné pravidlá rozdelenia prostriedkov na šport vo všeobecne záväznom nariadení."
"V kluboch financovanie stojí najmä na rodičoch, na členských príspevkoch a príjmoch od samosprávy. Tento rok kluby uznaných športov dostanú prvý raz od národných športových zväzov štátne prostriedky prerozdelené z príspevku uznanému športu. Rodičia a firmy, ktoré dlhoročne podporujú nielen finančne, ale i dobrovoľnícky organizačne šport detí a mládeže, by však mali dostať od štátu motivačný benefit alebo inú formu poďakovania. Štát by v týchto prípadoch mohol/mal mať verejný záujem spolufinancovať šport detí a mládeže spolu s rodičmi aspoň zlomkovou časťou, napríklad daňovým zvýhodnením rodičov ako podporovateľov športu vo verejnom záujme."
"Podstatná časť riešených problémov v športovej obci súvisí s chýbajúcimi funkcionalitami Informačného systému športu, čo by sa po odovzdaní ďalšej fázy prác na vývoji IS športu (už naprogramovanej v testovacom prostredí dodávateľa) malo významne zmeniť."
"Športové kluby kolektívnych športov ako je napríklad futbal, basketbal, hokej, volejbal alebo hádzaná, ktoré zamestnávajú športovcov, majú reálnu obavu o svoju konkurencieschopnosť (športovú i ekonomickú) od 1.1.2019, kedy začnú platiť športovci ako zamestnanci a športové kluby ako zamestnávatelia plné sociálne a zdravotné odvody zo mzdy. Mzdové nároky im vzrastú spolu o 36%, čo bude znamenať zníženie mzdy hráčov, a to spôsobí ich odchod do nižších súťaží do zahraničia, najmä do okolitých štátov (Česko, Maďarsko, Poľsko), ktoré pre kluby, ktoré majú profesionálnych športovcov - zamestnancov vytvárajú lepšie ekonomické prostredie, ako máme na Slovensku. Pred slovenskou spoločnosťou, jej občanmi a politikmi ako ich zástupcami stojí otázka, či je spoločenský záujem na tom, aby bolo schválené také legislatívne opatrenie, ktoré klubom v najvyšších ligách s profesionálnymi športovcami vytvorí vyhovujúci režim (napríklad platba odvodov za športovcov - zamestnancov z minimálneho vymeriavacieho základu, ako napr. v Maďarsku)."
Semináre sa konali naprieč celým Slovenskom, a to v Košiciach, Prešove, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Nitre, Trnave a v Bratislave. Cieľom seminárov bolo na základe poznatkov členov pôvodnej a do dnešnej podoby modifikovanej expertnej skupiny podrobne predstaviť systematiku zmluvných typov zavedených Zákonom o športe (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o príprave talentovaného športovca, zmluva o sponzorstve v športe, zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti), a predovšetkým ich praktické - daňové a odvodové vlastnosti. Sekundárnym cieľom seminárov bolo prakticky priblížiť a vysvetliť aj celkovú systematiku Zákona o športe, jeho obsahovú štruktúru a vzájomnú súvislosť jeho konkrétnych ustanovení, odprezentovať systematiku postavenia subjektov v športe a pod.
      Na seminároch sa vďaka partnerom bezplatne zúčastnilo spolu viac ako 800 predstaviteľov športovej obce. Odbornými garantmi seminárov a prednášajúcimi zároveň boli Peter Sepeši, Jozef Mihál, Jaroslav Čollák, Igor Šumichrast, Alexandra Vicová, Žaneta Surmajová, Ladislav Križan, Zuzana Zajíčková a Oliver Pravda. Odbornými hosťami seminárov v jednotlivých mestách boli Ivan Šulek (Mesto Košice), Matúš Štulajter (DUKLA Banská Bystrica), Anton Siekel (Prezident SOV), Dušan Guľáš (RESPECT Slovakia), Andrej Virlič (STENGL).