Vzdelávanie Zákon o športe Povinné rozdelenie štátneho príspevku za rok 2017 - podľa zákona

Povinné rozdelenie štátneho príspevku za rok 2017 - podľa zákona

Vážení predsedovia, štatutári klubov, (úryvok listu ing. Halandu klubom)
na základe aktuálnej informácie z Odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás chceme informovať o finančnom príspevku zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 440/2015 Z. z., ktorý podľa Zmluvy s MŠVVaŠ SR má poskytnúť SVF vo výške 15% z príspevku na účel šport mládeže.
Finančné prostriedky vo výške 222.675,- EUR, čo znamená 15% z finančného príspevku Slovenskej volejbalovej federácie v r. 2017, budú poskytnuté volejbalovým klubom podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v sezóne v 2016/2017.

Na základe zákona č. 440/2015 Z. z., a § 69 ods. 5a, kde je uvedené „15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch“, bude tento finančný príspevok poskytnutý športovým subjektom – klubom spôsobom refundácie finančných nákladov na základe predloženia kópie účtovných dokladov volejbalovým klubom na ekonomický úsek Slovenskej volejbalovej federácie.
Každému volejbalovému klubu ktorý je členom SVF a splnil základnú podmienku, že mal v súťažnom ročníku 2016-2017 družstvo v súťažiach Slovenskej volejbalovej federácie do 23 rokov (juniori, juniorky, kadeti, kadetky, žiaci, žiačky, ml. žiaci a žiačky 4-kový volejbal, mladší žiaci a žiačky 3-kový volejbal) a ktorých hráči/čky sú členovia SVF, bude refundovaná určená výška finančného príspevku, ktorá sa vypočíta podľa zapojených družstiev klubu v súťažiach SVF. V prílohe Vám posielame zoznam klubov s príslušnými družstvami v jednotlivých súťažiach SVF.

Zároveň by sme vás chceli informovať, že zástupcom Slovenskej volejbalovej federácie spoločne s SOV a ďalšími športovými zväzmi v zastúpení KŠZ, sa aj napriek veľkému úsiliu a mnohým prísľubom, zatiaľ nepodarilo upraviť súčasnú platnú legislatívu. Základnou požiadavkou všetkých športových zväzov a SOV bolo, aby športové zväzy mali možnosť týchto povinných 15% z dotácie MŠ alokovaných na mládež do 23 r. do klubov, prerozdeliť na základe vlastných kritérií. Z tohto dôvodu nie je možné ďalej vyplácať mesačné odmeny trénerom ÚTM a preto odporúčame všetkým klubom, aby prioritne z pridelenej sumy, vyčlenili aspoň časť finančných prostriedkov na pokrytie odmien pre trénerov.

21.9.2017

pozn. www: www pevne verí, že sa mu to ani nikdy nepodarí. Zákon je zákon.

Toto je rozdelenie peňazí pre mládež v duchu zákona - podotýkame z dotácie roku 2017.
Peniaze za rok 2016 - ešte stále - v zmysle zákona o športe, prijatého 1.1.2016,  Halanda a jeho nezákonná Správna rada doposiaľ nerozdelil.