Matchpoint Postrehy - píšete nám Dr. Hančík k zrušenie libera

Dr. Hančík k zrušenie libera

27.11.2017 - Prezident Slávie EU Bratislava zareagoval k zrušeniu libera.

Moje stanovisko k zrušeniu libera v mládeži.

Úplne súhlasím s argumentami Ivana Husára v uvedenom článku o zrušení libera v žiackom volejbale. Argumentačne odborne bez chyby! Ako sme si v klube prečítali zo zápisu SR SVF, je to návrh Rady mládeže a následne, ako obyčajne jednomyseľne schválené 6:0 (!) SR SVF 8.11.2017. Odbornú argumentáciu členov Rady mládeže pre zrušenie libera v žiackych súťažiach nepoznáme. Rád by som ju ako bývalý dlhoročný tréner, ktorý žije s odbornou problematikou stále, poznal. Prezident Halanda to v zápise zo SR zo dňa 8.11.2017 odôvodnil tým, že u vyšších detí pozorujeme nedostatočné zvládnutie niektorých herných činností, pretože nemajú priestor učiť sa a zlepšovať v obranných činnostiach...

K tomu len toľko. Zásadne nesúhlasím. V klube sme radi, že aj menší hráči dostávajú priestor, majú možnosť sa učiť tomuto špeciálnemu postu. O učení a zdokonaľovaní vyšších hráčov v obranných činnostiach rozhoduje tréner. Múdry tréner to vie a podľa toho riadi tréningový proces, volí správne formy a metodiku..   Som presvedčený, že výchovu libera, ako aj vyšších hráčov majú nechať na kluby, na trénerov. Rada mládeže si musí uvedomiť, že výchova libera je tak dôležitá už v mladom veku, ako výchova hráčov na iných hráčskych pozíciách.  Libero si už v mladom veku nachádza vzťah k volejbalu, k hre,  k postaveniu v družstve, aby ako menší hráč nebol odstrkovaný a zaznávaný. Získava sebavedomie a hráčsku perspektívu do budúcna.

A ešte si dovolím položiť dosluhujúcej SR SVF jednu principiálnu otázku.  Ako je možné, že SR SVF, ktorá má svoje trvanie zhruba už len týždeň,  prijíma takéto rozhodnutia, platné od budúcej sezóny? Prečo to nenechá na budúcu SR SVF? Takéto zásadné rozhodnutie jednoznačne patrí do pôsobenia a schválenia nástupníckej SR SVF, zvolenej na Konferencii SVF 3.12.2017. Podobne aj Rada mládeže už nemá predkladať takéto návrhy pre SR, lebo jej trvanie, ako komisie, je tiež len dočasné.

Analógia je to aj s nedávne prijatým uznesením SR o centrálnom vyplácaní rozhodcov od 1.1.2018. K takému to rozhodnutiu by sa predsa mali vyjadriť predovšetkým kluby a po odbornej  diskusii prijať rozhodnutie, ktoré by vyhovovalo všetkým - klubom, rozhodcom a SVF. V prijatom direktívnom rozhodnutí je veľa nedoriešených otázok a problémov, ktoré sú negatívne voči klubom. Prečo sa napríklad centrálne vyplácanie týka aj fakturujúcich rozhodcov, prečo nie len „dohodárov“, prečo by mal klub vopred založiť SVF pôžičkou cca 4 – 5 000 EUR, prečo nevyplácať mesačne, ako s nedoriešenými cestovnými náhradami a pod.

Dr.Vladimír Hančík

prezident klubu