Matchpoint Postrehy - píšete nám Dr. Hančík ku konferencii

Dr. Hančík ku konferencii

5.12.017 - Poprad

Ako delegát konferencie SVF rád  by som sa pristavil pár poznámkami k nedeľňajšej konferencii SVF. Ako vieme, celé hnutie očakávalo, že táto konferencia bude významná a zlomová pre volejbalové hnutie. Iste preto, že sa konala prvý raz po prijatí Zákona o športe, ale aj tým, že konferencia bola volebná a teda sa volil nielen prezident SVF, ale aj členovia SR SVF, kontrolór a člen DR.

Treba na úvod konštatovať, že bola príkladne organizačne zabezpečená a uskutočnila sa tak ako v minulých rokoch, v Poprade. Napriek pozitívam vyjadrím sa však aj kriticky k vedeniu konferencie a to pri viacerých otázkach, ktoré vyplynuli z rokovania.
Najväčšia diskusia prebehla k problému centrálnemu vyplácania rozhodcov, ktorý ako doplňujúci bod do programu konferencie navrhla delegátka p. Vestenická. V diskusii k tomuto bodu sa ukázalo, že nie všetci boli s prijatým systémom stotožnení. Jednak u niektorých klubov z nesprávne vypočítaných platieb klubov pre SVF za obdobie štyroch mesiacov od začiatku roku 2017 a to  vopred (!), ale aj k systému centrálneho vyplácania u všetkých rozhodcov, teda tzv. „dohodárov“  ako aj „fakturantov“. K tomu smeroval aj môj príspevok, že náš klub je za centrálne vyplácanie rozhodcov, ale len u tých, ktorí nemôžu faktúrovať, ale nie u rozhodcov, ktorí rozhodcovské odmeny a cestovné náhrady už fakturujú. Správna rada SVF na ostatnom zasadnutí 8.11.2017 totiž tento  systém schválila (bez diskusie s klubmi), následne ho súťažný riaditeľ spracoval a uviedol v ÚS č. 7  ako záväzný dokument s účinnosťou od 1.1.2018. V mojom príspevku som protestoval proti prijatému rozhodnutiu SR SVF zo dňa 8.11.2017 a žiadal zrušenie na konferencii. Následne po diskusii s klubmi a rozhodcami by bolo prerokovanie už v nastupujúcej  SR SVF. O tomto mojom návrhu predsedajúci konferencie p. Haťapka hlasovať nedal  a  prezident SVF p. Halanda to odôvodnil, že prijaté rozhodnutia minulej SR SVF sú platné. Takže sa vážne pýtam p. Haťapku a aj bývalého prezidenta SVF, aby my vysvetlili, prečo to nebolo možné. Nie je konferencia, ako najvyšší orgán hnutia tá, ktorá môže pri odhlasovaní v pléne zrušiť akékoľvek predchádzajúce rozhodnutia?
Som presvedčený, že áno. Konferencia má na to právo a preto sa malo o návrhu hlasovať. Nakoniec sa aspoň do uznesenia konferencie dostalo odporučenie pre novú SR SVF, aby sa systémom centrálneho vyplácania rozhodcov zaoberala.
Takisto som presvedčený že nová SR SVF  by sa mala zaoberať aj kontroverzným rozhodnutím SR SVF tiež z 8.11.2017 o zrušení libera v žiackych súťažiach, lebo je neodborné a nesprávne.
Na záver k problému centrálneho vyplácaniu rozhodcov sa kriticky vyjadril aj prezident  AVR p. Hank. Uviedol, že vedenie SVF sa malo týmto problémom zaoberať už na začiatku sezóny, ako to navrhovalo prezídium AVF a nie prijať rozhodnutie tesne pred konferenciou.
Voľby prezidenta SVF, členov SR, kontrolóra a DR boli nielen tajné, ale až supertajné. Prečo? Lebo trojčlenná volebná komisia po vložení hlasovacích lístkov od delegátov sa aj s urnou odkráčala preč do neznámeho priestoru a sčítavala hlasy za zatvorenými dverami... Pritom návrh delegáta konferencie za OBV Západ p. Lhockého bol, aby pre  transparentnosť a dôveru k volebnej komisii pri sčítavaní hlasov, plénum prijalo návrh, vybrať nezávislého pozorovateľa z radov zvolených čestných členov SVF prítomných na konferencii.
Opäť riadiaci konferencie p. Haťapka nedal k tomuto návrhu hlasovať a odôvodnil to, že volebná komisia bola právoplatne zvolená. Odmietnutie kontroly volieb považujem za  vrcholne nedemokratické. Len tak na okraj, poznámočka pre bývalé vedenie SVF. Naši susedia z Čiech pri voľbách prezidenta ČVS, každý kandidát na prezidenta mal svojho zástupcu pri sčítavaní hlasov. Čo poviete? Nebol tento systém volieb dôveryhodnejší a transparentnejší?
Ďalej kladiem otázku vedeniu SVF, či bolo v súlade so Zákonom o športe, keď  útvar COP Trenčín zastupoval a hlasoval štatutár a zamestnanec SVF? Pritom o kandidátovi na prezidenta SVF rozhodoval každý hlas.
Preto veľkou škodou, že na konferencii nebol prítomný v zmysle Zákona o športe, nezávislý pozorovateľ za MŠVVaŠ SR, ktorého písomne žiadal OBV SVF Bratislava.
A úplne na záver. Pri takejto vážnej konferencii som naozaj čakal množstvo príspevkov v diskusii. S diskusným príspevkom vystúpil len p. Husár. Veľavravné....

Dr.Vladimír Hančík, prezident VK Slávia UK a delegát konferencie.