Matchpoint Postrehy - píšete nám Dr.Hančík k výberu reprezentačného trénera žien

Dr.Hančík k výberu reprezentačného trénera žien

Poznámka  k výberu reprezentačného družstva žien SR.

Ako doterajší člen reprezentačnej rady žien SVF a súčasný člen návrhovej komisie pre výber reprezentačného trénera žien SR chcem vyjadriť stanovisko k výberu reprezentačného trénera žien SR.
Najskôr musím povedať, že v zmysle Stanov SVF, je práve Reprezentačná rada SVF ten orgán, ktorý navrhuje trénera reprezentačného družstva. Predkladá ho na schválenie Správnej rade SVF. Súčasná situácia v SVF je žiaľ taká, že doteraz zo strany SVF neboli kreované nové Reprezentačné rady mužov a žien. Keďže doteraz nebola Správnou radou SVF schválená nová organizačná štruktúra SVF (!), mal teda platiť doterajší stav, že reprezentačného trénera má navrhnúť doterajšia, stále nezrušená reprezentačná rada žien.

Situácia je však iná. Správna rada ustanovená z volieb na Konferencii v Poprade sa uzniesla vytvoriť dočasnú komisiu pre výber reprezentačného trénera žien. Na svojom zasadnutí dňa 31.1.2018 poverila svojho člena Mareka Kardoša zložením a vedením tejto komisie. Ďalšími členmi boli Správnou radou SVF boli menovaní: Prieložný Igor a Tomáš Kmeť. Okrem týchto členov, predseda komisie Kardoš navrhol do komisie ešte dvoch členov z klubov a to Evu Kosekovú Evu a mňa.
Na zasadnutí komisie 6.2.2018 (zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnil Igor Prieložný) členovia komisie dostali návrhy a podklady od Tomáša Singera (t.č. povereného riadením exekutívy SVF). Pýtam sa prečo od neho? Prečo práve členovia komisie neboli poverení, aby prišli s návrhmi na trénera. Všetky návrhy od Singera sa týkali zahraničných trénerov. Ani jeden návrh na slovenského trénera!
Iniciatívne teda predložil návrh na troch talianských klubových trénerov: Marco Fenoglio, Lorenzo Micelli, Bruno Napolitano a jedného srbského - Dragana Nesiča. V diskusii sa členovia komisie vyjadrovali k týmto návrhom a mali navrhnúť svojho kandidáta. S ľútosťou musím konštatovať, že okrem mňa, všetci členovia komisie sa vyjadrili len pre zahraničného trénera a to pre Marca Fenoglia. Ja som za trénera žien navrhoval Igora Prieložného, Evu Kosekovú, Mareka  Rojka a Michala Mašeka (t.č. tréner v Poľsku). Mojim prvým a jasným kandidátom bol Igor Prieložný.
Svoj názor som podložil týmito argumentami:
- dlhoročný a skúsený tréner s výbornými výsledkami z pôsobenia aj v zahraničných kluboch,
- odborné vedomosti,
- trénerská osobnosť s charizmou a autoritou medzi trénermi a vo volejbalovm hnutí,
- možnosť osobitnej práce s hráčkami - reprezentantkami zo slovenských kluboch.
Môj návrh spočíval v ustanovení profesionálneho trénera pre celú ženskú zložku reprezentácie. Okrem poverenia funkciou hlavného trénera reprezentačného družstva žien s cieľom pripraviť a uspieť na blížiacich sa ME, by bol poverený aj odborným riadením všetkých reprezentačných výberov. Cieľom bolo aj prispieť k zlepšeniu odbornej úroveň našich slovenských trénerov.

Na záver. Ako člen návrhovej komisie som zo zasadnutia nedostal žiadny zápis s odôvodnením, prečo bol vybraný taliansky tréner Fenogglio a prečo môj návrh na slovenského trénera nebol priechodný. Keďže v piatok 23.2.2018 sa uskutoční zasadnutie Správnej rady na Štrbskom plese, kde sa má práve riešiť otázka reprezentačného trénera žien, považoval som za potrebné informovať trénerskú aj volejbalovú verejnosť. Chcle by som poznať odpoveď na to, prečo sa Slovenská volejbalová federácia v ostatnom čase pri seniorských reprezentačných výberoch (predtým muži, teraz ženy) orientuje len na zahraničných trénerov, (prevažne talianskych) a nedá šancu našim špičkovým, slovenským? To naozaj sme takí slabí, málo sebavedomí a ambiciózni?

Dr.Vladimír Hančík
prezident Slávia EU Bratislava