Vzdelávanie Vavák

Vavák

Profesný profil Mgr.Miroslava Vaváka

Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

vavak Narodil som sa 16.3.1963 v Martine. Tam som aj absolvoval strednú priemyselnú školu strojnícku. Následne som pokračoval 4 roky na Strojníckej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave. Keďže nebolo možné po absolvovaní technického vzdelania pokračovať ďalej humanitným smerom, ako som predpokladal, odišiel som z techniky a začal študovať FTVŠ UK v Bratislave v kombinácii s biológiou na Prírodovedeckej fakulte UK. Po ich absolvovaní som pracoval na Športovom gymnáziu v Bratislave. Od roku 1996 členom katedry Atletiky FTVŠ UK v Bratislave. V roku 2000 po obhajobe dizertačnej práce som získal vedecko- akademickú hodnosť PhD.

Športovať som začal v roku 1976 v Martine. V roku 1980 som sa prebojoval do juniorskej reprezentácie ČSSR v atletike v disciplíne 400 metrov. Od roku 1986 až do konca mojej aktívnej športovej činnosti  v roku 1990 som bol členom reprezentačného družstva ČSSR v atletike.
 

Čítať celý článok
 

Výbery talentovanej mládeže

POROVNANIE A DIFERENCIÁCIA ZÁMERNÝCH VÝBEROV TALENTOVANEJ MLÁDEŽE VO VOLEJBALE S POPULAČNÝMI NORMAMI

Mgr. Miroslav Vavák, PhD., FTVŠ UK BRATISLAVA

Kľúčové slová: populácia, zámerný výber, somatické parametre, testy pohybovej výkonnosti

V športovej praxi nadobúdajú veľký význam poznatky a zákonitosti získané z genetických výskumov. Poskytujú objektívne informácie o reálnych možnostiach rozvoja jednotlivých pohybových schopností. Úlohou genetiky a jej vonkajšieho prejavu (v našom prípade u mládeže) predikcie telesného rozvoja už v mladšom žiackom veku je informovať o tom, do akej miery je určitá pohybová schopnosť podmienená vrodenou podstatou a aké sú možnosti jej zvýšenia pôsobením zámernej činnosti.

Čítať celý článok
   

Kondičná príprava mládeže

Mládežnícke kategórie sú charakteristické tým, že takmer vždy máme výrazne obmedzený čas na tréningovú činnosť. Preto je vhodné už v týchto kategóriách začleňovať kondičnú prípravu do herného tréningu. U dospelých je tento prvok bežnou súčasťou tréningovej činnosti, ale u mládeže je organizačne ťažšie zvládnuť takéto tréningové jednotky. Keď má tréner dostatočný čas na realizáciu plnohodnotného tréningu vo všetkých jeho aspektoch, je to optimálny stav. Vtedy je dostatok času nie len na plnohodnotný herný tréning, ale aj na pravidelnú a kvalitnú kondičnú prípravu. Počas celého roku je potrebné budovať a rozvíjať u mládeže základné pohybové schopnosti. Kondičné aj koordinačné.  Nie je možné nerealizovať kondičnú prípravu a venovať sa iba hernému tréningu. Takmer určite by sme dospeli do stavu, kedy by mladí hráči už neboli schopní adekvátne plniť herné úlohy a vtedy by už bolo neskoro začínať kondičnú prípravu odznova. Došla by im - jednoducho povedané - PARA V KOTLI...

(Používanie akýchkoľvek statí z článku je možné iba so súhlasom autora, resp. musíte to vo svojich prácach uvádzať ako citácie)

Čítať celý článok
   

Koordinačné schopnosti vo volejbale

Efektivitu vykonávania jednoduchých, ale hlavne zložitých pohybových prvkov si nemôžeme predstaviť bez koordinačných schopností, ktoré priamo podmieňujú dosahovanie vysokých športových výkonov. Celá motorická schopnosť každého jedinca je závislá od stupňa rozvoja koordinácie pohybov. Tieto schopnosti sú dosť výrazne geneticky podmienené, ale cieľavedomým a systematickým rozvíjaním ich môžeme podstatne zlepšiť.

(Používanie akýchkoľvek statí z článku je možné iba so súhlasom autora, resp. musíte to vo svojich prácach uvádzať ako citácie)

Čítať celý článok
   

Kondičná príprava - Posledné štyri mesiace sezóny

JANUÁR

Začiatok januára nám prináša aj „čakané" aj nečakané problémy. Uvedomujeme si, že cez sviatky a medzi nimi sme sa často krát viac venovali dobrému jedlu a leňošeniu než pohybovej aktivite. No.. česť výnimkám... a „vrcholovým" športovcom (ktorí chcú, alebo by aspoň mali vedieť čo chcú...)

(Používanie akýchkoľvek statí z článku je možné iba so súhlasom autora, resp. musíte to vo svojich prácach uvádzať ako citácie)

Čítať celý článok